• BẢNG GIÁ XE

BẢNG GIÁ XE

LOẠI XE Chassis TL GIÁ
TOWNER800A TB 230
TOWNER800A 190.5 2.5 193
TOWNER990 NC 240 3 243
TOWNER990 5 Chỗ 325
TOWNER990 2 Chỗ 285
K100/149/200 376 16.7 392.7
K200 – XTL 406
K200   ĐL   1.490T 376 166 542
K200S 348 13.9 361.9
K200S  – 4WD 426 13.9 439.9
K200SD – 4WD 455 12 467
K150/250 428 17.6 445.6
K250B – BEN 1.8 m3 498
K250 L 476 25.2 501.2
K250   Chở kính GCA 428 25.5 453.5
K250   ĐL 1.990T 428 175 603
K250L   ĐL 1.990T 476 201 677
TF2800 315 20.2 335.2
0938 809 674
0938809674